A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Eerstelijnszorg

Algemeen

De eerstelijnsgezondheidszorg verandert in snel tempo van een subsidiegeoriënteerde sector naar een bedrijfstak met een gereguleerde marktwerking. Dat betekent dat er andere uitgangspunten, risico’s en keuzes gemaakt moeten worden, wil het samenwerkingsverband op het juiste spoor blijven.

De eerstelijnsgezondheidszorg heeft in haar functioneren te maken met een aantal externe ontwikkelingen als de gelijktijdige vergrijzing en ontgroening van de bevolking, wat leidt tot meer ouderen die ook nog eens aan meer chronische aandoeningen lijden en tegelijk minder mensen die de noodzakelijke zorg kunnen bieden. Daarnaast is er de ontwikkeling om de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen gestructureerd en in ketenzorg aan te bieden om de zo gestegen zorgvraag door deze groep patiënten te controleren. Ook herleeft het streven om zorg en welzijn nog meer dan nu al het geval is op wijkniveau aan te bieden. Tot slot leiden de aanpassingen in de financiering van chronische zorg en de toegenomen kritische houding van patiënten en zorgverzekeraars er toe dat deze groepen bewuster zorg en zorgaanbieders kiezen en dat zorgaanbieders (en zorgverzekeraars) in toenemende mate ook aan patiënten verantwoording moeten afleggen over kwaliteit en dienstverlening.
Met de introductie van marktwerking vindt een verschuiving van het bedrijfsrisico plaats. Kon tot 2008 het financiële risico bij de overheid ondergebracht worden, vanaf 2008 is de organisatie zelf integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en kan bijvoorbeeld op de zorgverzekeraar geen beroep gedaan worden bij tegenvallende bedrijfsresultaten.

De ontwikkelingen in de eerstelijnsgezondheidszorg vragen om continue en op maat gesneden aandacht. De komende jaren zullen voor onze sector steeds verdergaande eisen gesteld worden aan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg en de technische infrastructuur (ICT) en informatievoorziening.

Het verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van de eerstelijnsgezondheidszorg vergt meer dan één enkele actie, het moet een juiste mix van maatregelen zijn op meerdere niveaus.
Om te beginnen is er om hoge kwaliteit te kunnen leveren betrouwbare en betekenisvolle informatie nodig over de feitelijk geleverde zorg. Daarmee krijgen de artsen en andere zorgverleners feedback over hun handelen. Dat werkt goed, op voorwaarde dat betrokken collega’s deze informatie met elkaar bespreken en onderling vergelijken en toetsen.
Wat ook werkt, is controle en toezicht op kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat het inbouwen van controles op dagelijkse handelingen tot betere zorg leidt. Toezicht is echter niet zaligmakend, het werkt alleen als er een basaal vertrouwen bestaat, dat zorgverleners zorgvuldig en gemotiveerd aan het werk zijn. Toezicht en vertrouwen moeten in balans zijn.
De eerstelijnszorg is te complex geworden om beslissingen aan de individuele zorgverlener over te laten. Richtlijnen, protocollen en checklists zijn essentieel. Binnen protocollen is altijd ruimte voor het eigen klinische oordeel, maar dan wel ondersteund door vaste regels en procedures.
Voor het leveren van een hoge kwaliteit in de zorg is bovendien een nieuw type professioneel gedrag nodig: kritisch kijken naar gegevens over het eigen handelen, verantwoording afleggen, teamwerker worden, controle accepteren en de zorg organiseren rond de behoeften van de patiënt.
Tenslotte is er het belang van goed leiderschap. Studies naar succesvolle en falende kwaliteitsprojecten tonen aan, dat bestuurders die kwaliteit en veiligheid tot een kernitem van hun dagelijkse werk maken en een voorbeeld zijn voor de professionals op de werkvloer, een grote invloed hebben op effectieve verbetering van de zorg.

Al met al is het veranderen van de zorg een ingewikkeld proces. Er moet samenhang zijn, vertrouwen en samenwerking tussen betrokken partijen om tot een hoogwaardige kwaliteit in de patiëntenzorg te komen.