A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Dienstenaanbod

Planning & Control, Finance

Begroting (jaar – meerjaren)
Jaarwerk (dossier – jaarrekening – begeleiding accountantscontrole)
Kasstroomoverzichten

Boekhoudsysteem ter beschikking stellen
Financiële Administratie
Administratief uitzoekwerk
Debiteurenbeheer en Incasso

Kwartaalrapportage financieel
Kwartaalrapportage zorginhoudelijk
Kwartaalrapportage norm- en formatieberekeningen

Contractbeheer zorgverzekeraars
Ondersteunende software VIP, Vecozo enz.
Declareren (digitaal naar zorgverzekeraars)
Ontvangen en behandelen afwijzingen
Praktijkbeheer
Mailings (griep, mutatie personeel enz.)
Terugkoppeling/overleg opdrachtgever

Scenario’s
Fiscaliteiten
Subsidies / GEZ (aanvraag – verantwoording)

Salarisadministratie

Contactpersoon salarisvragen
Centraal verzamelen salarismutaties
Verwerken mutaties in salarispakket (incl. controles)
Verzenden salarisstroken (digitaal)

Aangiften loonheffing
Aanmeldingen en periodieke controles pensioen / verzekering / spaarloon / levensloop enz.
Informatieverspreiding wijziging wet- en regelgeving
Informatieverspreiding wijzigingen CAO

Registratie en controle Waarneembudgetten
Registratie en controle Budget netto kostenvergoeding

Digitaal salarisdossier (stroken/jaaropgaven /correspondentie)
Gesprekspartner CAO-onderhandelingen

Human Resource Management

ZONDesk

Instroom
Werving en selectie
Arbeidsvoorwaarden/arbeidsovereenkomsten
UZI, AGB, Vecozo enz. aanvraag/registratie

Doorstroom
Verzuim / ARBO / RIE (incl. aanmelden/mutaties verzekeraar, Arbo enz.)
Opleidingen
Binden en boeien

Uitstroom
Uitdienst procedure
Ontslagprocedure
UZI, CHPR, Vecozo enz. afmelden

e-HRM

Facilitaire Diensten

Bewaking en beveiliging

ARBO / RI&E / BHV
Legionellabeheersing
Catering
Schoonmaak
Onderhoud gebouwen
Inkoop regulier
Telefonie
Medisch
Wekelijks overleg centrummanager

Budgetbeheer
Inkoop specifiek
Verhuisbegeleiding

Advisering, Beleid (ontwikkeling) en Consultancy

Projectleiding bereikbaarheid
Zorginhoudelijk
– Zorgprogramma’s – ontwikkeling en onderhoud
– Functionele bekostiging/Ketenzorg/GEZ
Organisatie ontwikkeling

Huisvesting
Inhoudelijke ondersteuning
Procesmatige ondersteuning

Praktijk Ondersteuning Zorg

Uniforme registratie en werkwijze d.m.v. instructie en intensieve begeleiding
Ondersteuning bij ontwikkelen en implementeren van protocollen en accreditatie
Datamanagement en aanleveren Prestatie indicatoren
Helpdesk voor vragen over praktijkvoering

Continuïteit praktijkvoering bij acute uitval
Werklast / werkkracht in balans (taakherschikking HA/POH/ASS)