A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Financiën

Financiën zal een steeds grotere rol gaan spelen binnen de (geïntegreerde) eerstelijnszorg waarin de overheid en zorgverzekeraars streven naar marktwerking en ondernemerschap.
Voor het beheersen van de steeds groter wordende risico’s is het zaak continu op de hoogte te kunnen zijn van de financiële en liquiditeitspositie. Het opstellen van een exploitatie- en liquiditeitsbegroting helpt om vooraf de kosten en opbrengsten voor de komende periode inzichtelijk te maken en om, indien nodig, maatregelen te treffen.

Financieel Beleid

Kern van een financieel beleid is het beheersen van risico’s en de optimalisatie van het rendement. Dit beleid is gebaseerd op een aantal elementen:
• Een goed ingerichte AO/IC, waarbij een heldere scheiding is tussen beschikkende, uitvoerende, registrerende en controlerende functies.
• Een gestructureerd financieel beleid; hoe wordt de verhouding tussen korte en lange financiering bepaald, hoe wordt omgegaan met liquiditeitsoverschotten en –tekorten, welk renterisico mag de organisatie lopen en hoe wordt met beleggingsvraagstukken omgegaan.
• Tijdige en adequate informatie voor de verschillende onderdelen van de organisatie.