A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Visie

Werken vanuit visie en kernwaarden
De missie van Stichting ZONBOOG is:

“ZONBOOG biedt uitstekende gezondheidszorg: persoonlijk, dichtbij en onder één dak, waarbij we de eerste lijn organiseren en de samenhang vergroten tussen welzijn en zorg in de wijk en in de regio.”

Hieraan ligt de volgende visie ten grondslag:

“Onze passie is het bieden van samenhangende zorg aan onze inwoners. Dit houdt in dat we iedere patiënt de  beste kwaliteit en een portaal voor zorg en welzijn willen bieden. We realiseren dit door te investeren in langdurige relaties en hoogopgeleide professionals aan ons te binden. Duurzaam en wijkgericht werken vormt de komende jaren de leidraad bij alles wat we doen opdat we regionaal het verschil kunnen maken.”

Kernwaarden:
Om de missie te realiseren en toegevoegde waarde te creëren, werken medewerkers van ZONBOOG volgens vijf kernwaarden. Zij vormen het karakter van onze organisatie, de basis voor het denken en doen:

– Persoonsgericht
– Professioneel
– Betrouwbaar
– Ambitieus en
– Slagvaardig

Definitie van onze gezondheidscentra
Ons gezondheidscentrum is een plaats waar een team van professionals multidisciplinair samenwerkt met als doel: zinnige en effectieve (zelf)zorg vanuit en rondom de patiënt/cliënt zo efficiënt mogelijk organiseren met nadruk op zelfmanagement van de patiënt. Professionals in het gezondheidscentrum kennen elkaar en de hulpverleners in de wijk. Omdat de centra in verschillende wijken opereren, is elk centrum verschillend. De eenheid wordt gevormd door de kernwaarden. In een gezondheidscentrum wordt samengewerkt tussen minimaal drie disciplines, afhankelijk van de opbouw van de wijk. Dit kunnen zijn: huisartsenzorg, apotheek, fysiotherapie maar ook thuiszorg, ergotherapie, diëtetiek, verloskunde, wijkverpleging, sociaal wijkteam etc. In ons gezondheidscentrum werken we zowel aan cure als aan care, zowel op somatisch als op psychosociaal gebied en waar nodig in geïntegreerde zorgprogramma’s afgestemd op de individuele patiënt. We zijn koploper in geïntegreerd kwaliteitsbeleid gericht op lokaal maatwerk.

Hoe doen we het?
Wij organiseren de zorg vanuit negen gezondheidscentra met ruim 65.000 patiënten en inwoners in de wijk. Onze zorgprofessionals werken en handelen vanuit hun individuele en persoonsgerichte patiëntenzorg, waarbij de samenwerking met de patiënt in zelfmanagement en zelfregie centraal staat. Onze medewerkers zijn proactief, initiatiefrijk en zorg-vernieuwend, waardoor zinvolle innovaties vorm krijgen. ZONBOOG hecht eraan een goede werkgever te zijn. Het facilitair bedrijf van ZONBOOG stelt de medewerkers van de centra in staat hun primaire taak uit te oefenen. Met slagkracht op het gebied van ICT ondersteunen we de professional. Door het uitwisselen van kennis en kunde en door het stimuleren van het lerend vermogen binnen de centra, is ZONBOOG een inspirerende maatschappelijke samenwerkingspartner voor zowel ziekenhuizen als verzekeraars. Onze schaalgrootte maakt ons door een financieel goede uitgangspositie ook voor het komende bekostigingsmodel, toekomstbestendig.