A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Privacyreglement

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregisteerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patient. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

– Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere mensen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
– U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
– Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
– Teneinde fysiotherpie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
– Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
– Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
– Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
– Gegevens van patienten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patient hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet oepenbaar gemaakt.

Nadat de patient behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig geachiveerd dat aleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Patiëntenrecht
 (WGBO)

Hoe zijn de rechten en plichten van de hulpverlener en de patiënt geregeld?
De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een fysiotherapeut) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Geneeskundige behandelingsovereenkomst
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst een geneeskundige
behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.
Plichten van hulpverleners
Een hulpverlener heeft de plicht u te informeren over:
– uw huidige gezondheidstoestand  en de vooruitzichten;
– de aard en het  doel van het onderzoek en de behandeling;
– de te  verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling  voor uw gezondheid;
– andere methoden  van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Informatieverstrekking door hulpverlener
De hulpverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling:
– aan de patiënt  zelf als hij 16 jaar of ouder is;
– aan de patiënt  en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is;
– aan de  (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).

Rechten en plichten van patiënten
Als patiënt heeft u onder andere het recht:
– op duidelijke  informatie over uw gezondheidstoestand;
– om op basis van  de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener te beslissen of u  toestemming geeft voor onderzoek of behandeling;
– op een second  opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend arts;
– op inzage in uw  medisch dossier.

U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere:
– de hulpverlener  duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen;
– zoveel mogelijk  meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

 

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patienten-en-clienten-in-de-zorg/vraag-en-antwoord/hoe-zijn-de-rechten-en-plichten-van-de-arts-en-de-patient-geregeld.html

Functionaris Gegevensverwerking
fg@zon-ict.nl