A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassingen op alle stichtingen die behoren tot de “De Boog groep”. Dit betreft de volgende stichtingen

– Stichting Gezondheidscentrum Beverwaard, gevestigd te Rotterdam
– Stichting Boog, gevestigd te Rotterdam
– Stichting Gezondheidscentrum De Volgerlanden, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht
– Stichting Fysiotherapie Zuiderkroon, gevestigd te Hoogvliet, Rhoon en Rotterdam
– Stichting Gezondheidscentrum Zuiderkroon, gevestigd te Rotterdam

1.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden en betaalvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van de stichtingen behorende bij “De Boog groep”; als ook van toepassing op de uitvoering van deze overeenkomsten, al dan niet gebaseerd op wettelijke regelingen.
1.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden en betaalvoorwaarden zijn een aanvulling op de reeds in gebruikzijnde leveringsvoorwaarden en betaalvoorwaarden van de stichtingen behorende bij “De Boog groep”

Artikel 2 Definities

Cliënt: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de organisatie een rechtsbetrekking is aangegaan.

Artikel 3 Professionele zorg- en dienstverlening en aansprakelijkheid

3.1 Zorg- en dienstverlening wordt in principe op basis van een afspraak (spreekuur) aan cliënt geleverd als een inspanningsverplichting; en geschiedt conform algemeen gebruik en kwaliteitsniveau binnen de brancheorganisaties van betrokken aanbieders van zorg en welzijn en met inachtneming van alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3.2 De organisatie aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de cliënt geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen (wanprestatie) of anderszins, bijvoorbeeld onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de organisatie voor haar dienstverlening gesloten verzekering en tot ten hoogste het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van de verzekeraar.

In geval van schade zal slechts tot uitkering worden overgegaan indien het gaat om een bedrag van meer dan 45 euro (zegge: vijfenveertig euro) per gebeurtenis (eigen risico). Op de eventuele vergoeding van de schade wordt het eigen risico in mindering gebracht.
Een claim van een cliënt ter zake van schade moet binnen één maand na constatering van de schade schriftelijk bij de organisatie zijn ingediend.
De cliënt vrijwaart de organisatie voor alle kosten en schade waarin de organisatie mocht vervallen doordat derden jegens de organisatie een vordering instellen terzake een feit waarvoor aansprakelijkheid jegens de cliënt in deze algemene leveringsvoorwaarden is beperkt.

Artikel 4 Tarieven

4.1 De door de cliënt aan de organisatie verschuldigde vergoeding voor de te leveren zorg of dienst wordt bepaald op grond van wet, verstrekking- of subsidiebesluit, dan wel het geldende tarief vastgesteld door de NZA dan wel een combinatie daarvan.
4.2 Indien de cliënt wegens gemoedsbezwaren onverzekerd is zal het door de NZA vastgestelde tarieven worden gehanteerd.

Artikel 5 Afzegging afspraak

5.1 Afzegging van een afspraak voor een consult of andere dienst dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van dit consult of deze dienst te gebeuren.
5.2 Bij niet tijdige afzegging van een consult wordt 25 euro aan kosten bij de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6 Vergoeding zorgverzekering

6.1 De zorgverzekering van de cliënt dient binnen 30 dagen na de facturering van de kosten aan de gelieerde stichtingen te vergoeden. Wanneer deze vergoeding niet plaatsvindt, hebben de gelieerde stichtingen het recht de vordering bij de cliënt te verhalen.

Artikel 7 Geen vergoeding zorgverzekering of geen tijdige afzegging afspraak dan betaling door cliënt

7.1 Indien een zorg of dienst niet door een zorgverzekering wordt betaald, of cliënt een afspraak niet tijdig heeft afgezegd, is cliënt verplicht de betreffende kosten zelf te betalen. Betalingen door de cliënt aan de gelieerde stichtingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
7.2 Van niet tijdige betaling is sprake indien de cliënt in gebreke blijft het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum geheel of gedeeltelijk te voldoen. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist.
7.3 Voor elke dag waarmee de gestelde betalingstermijn wordt overschreden kan aan de cliënt een rentevergoeding in rekening worden gebracht, berekend naar de maatstaf van de wettelijke rente.
7.4 Bij niet tijdige betaling zijn de gelieerde stichtingen gerechtigd tot het ophogen van de vordering met incassokosten van €15,- bij een eerste aanmaning.
7.5 Wanneer na de aanmaning geen betaling heeft plaats gevonden binnen 14 dagen na verzenddatum dan zullen de door de gelieerde Stichtingen wederom incassokosten van €15,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
7.6 Alle (buiten) gerechtelijke kosten welke met de minnelijke zowel gerechtelijke incassering verband houden komen volledig ten laste van de cliënt.

Artikel 8 Contante betaling

Contante betaling vindt plaats indien de stichting niet kan vaststellen of de cliënt een zorgverzekering heeft afgesloten voor de gevraagde zorg en/of indien openstaande vorderingen niet zijn voldaan na het verstrijken van de betalingstermijn.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 De stichtingen behorende onder de Boog groep zijn niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in folders, informatie op de website, opdrachtbevestigingen en/of offertes, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van de gelieerde stichtingen als bindend.
9.2 Indien enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, laat dit de toepassing van de overige algemene voorwaarden onverlet. In alle gevallen waarin regelgeving en/of deze algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.
9.3 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Rotterdam, geldig vanaf juli 2009