A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Inschrijven

Inschrijven nieuwe patiënten

Alleen mensen woonachtig in Ommoord kunnen zich aanmelden als nieuwe patiënt.

Uitwisseling medische gegevens

Bij contact met de huisartsenpost kan de zorgverlener uw medische gegevens via een beveiligde elektronische verbinding inzien. De dienstapotheek kan uitsluitend uw medicijngebruik inzien.
Om het mogelijk te maken dat een andere arts/apotheker in uw medische gegevens kan kijken, moet u toestemming geven. U kunt de toestemming altijd weer intrekken. Als er gegevens van u worden opgevraagd dan krijgt de eigen huisarts hiervan bericht. Ook is het mogelijk om bepaalde gegevens af te schermen.

LET OP: Toestemming voor uw kinderen:

  • Voor kinderen tot 12 jaar: u geeft als ouder of voogd toestemming.
  • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar: zowel ouder of voogd én het kind zetten allebei een handtekening.
  • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming en vullen een eigen formulier in.

Keuze doorgeven:

  • Ga naar www.ikgeeftoestemming.nl, volg de instructies en geef uw keuze door.
  • Geef uw keuze door aan de assistente van de huisarts.
  • Indien u gebruik maakt van het inschrijfformulier, kunt u dit hierop aangeven.

Wilt u meer informatie vraag dan de assistente om de folder of kijk op www.ikgeeftoestemming.nl .
Mocht u het prettiger vinden, kunt u uw keuze ook aangeven bij de assistente en/of invullen op het inschrijfformulier

Al toestemming gegeven?
U kunt nagaan op de website www.ikgeeftoestemming.nl of uw zorgverlener uw bericht heeft verwerkt. Kijk daarvoor bij ‘Mijn statusoverzicht’.

Inschrijven Mijngezondheid.net
Klik hier voor inschrijven Mijngezondheid.net.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is door de Europese wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt (de verantwoordelijke) bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn (de betrokkene) bepaalde rechten. De wet spreekt van het verwerken van persoonsgegevens. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.
Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
Tenslotte is er het privacyreglement. Dit bevat informatie hoe wij met privacy omgaan. Dit reglement is te vinden op de website van het gezondheidscentrum.

Wet op de identificatieplicht
In verband met de juiste registratie van uw BSN-nummer zijn wij verplicht bij inschrijving uw identiteit te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Wijzigingen doorgeven
Voor onder andere huisbezoeken en onze administratie is het van groot belang dat wij altijd beschikken over uw juiste gegevens. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk wijzigingen van adres, contactgegevens, gezinssituatie tijdig aan ons door te geven.

N.B. Niet nagekomen afspraken zullen worden gedeclareerd bij u als patiënt zelf en niet bij uw zorgverzekeraar