A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Screening en preventie op scholen

Werkwijze

De schoollogopedie wordt in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op negen scholen verspreid en over elf vestigingen aangeboden. Op de onderstaande scholen vindt de screening en preventie plaats:

 • Christelijke basisschool De Tweestroom
 • Openbare basisschool de Bron
 • Christelijke basisschool De Meander
 • Rooms Katholieke basisschool John F. Kennedy
 • Reformatorische basisschool Stadhouder Willem III
 • Reformatorische basisschool Willem de Zwijger
 • Openbare basisschool de Waterlelie
 • Christelijke basisschool de Wijngaard
 • Openbare basisschool de Dukdalf

De schoollogopedist gaat ook langs de peuterspeelzalen in Hendrik Ido Ambacht voor screening en preventie.   De schoollogopedist werkt 20-22 uur per week gedurende 40 schoolweken en is gemiddeld twee uur per school/vestiging per schoolweek aanwezig op maandag t/m woensdag.   Telefonische bereikbaarheid en mailcontact is de hele week mogelijk. U kunt de schoollogopedist bereiken door te bellen naar 06-10957558. U kunt ook mailen naar [email protected]  

Samenwerking

In het kader van de schoollogopedie is er een aantal malen per jaar een structureel overleg over de screenings-resultaten en logopedie in het algemeen met ouders, leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers en directeuren. Gedurende het schooljaar is er veelvuldig ad hoc overleg. Bij mogelijke meervoudige problemen is er contact tussen schoolarts, schoolmaatschappelijk werk, kinderfysiotherapeut en schoollogopediste. Ook neemt de schoollogopediste op verzoek deel aan het consultatieteam overleg van de scholen. Met collega-logopedisten uit Hendrik-Ido-Ambacht vindt een aantal malen per jaar een overleg en casusbespreking plaats.   De schoollogopediste neemt sinds april 2004 deel aan de werkgroep “voor- en vroegschoolse educatie” – kortweg VVE-groep – in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Het doel van de werkgroep is te zorgen voor een sluitende aanpak voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.  

Wat doet de logopedist op school?

Een goede spraak- en taalontwikkeling is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan. Door in een vroeg stadium ontwikkelingsachterstanden op te sporen en te behandelen kunnen veel leerproblemen worden voorkomen.   Bij de schoollogopedie neemt de preventie en screening een belangrijke plaats in. Hoewel alle kinderen hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn het voornamelijk kinderen uit de groepen 1 en 2 van de basisschool.  

De screening

In het voortraject selecteert de leerkracht leerlingen met mogelijke problemen. Na observatie besluit de school-logopediste of verder testen noodzakelijk is. Verder onderzoek is mogelijk op de verschillende aandachtsgebieden. De uiteindelijke aanbevelingen die volgen uit de screening worden besproken met de ouders. In het vervolgtraject vervult de schoollogopediste een begeleidende en adviserende rol.  

Preventie

De primaire preventie is met name gericht op het voorkomen van logopedische problematiek (0-4 jaar). De secundaire preventie heeft meer als doel het zo vroeg mogelijk signaleren van eventuele logopedische problematiek en vervolgens interveniëren om de gesignaleerde problemen te verminderen en of op te heffen. De schoollogopedie in het basisonderwijs is voornamelijk gericht op de secundaire preventie.   Een kind komt in aanmerking voor logopedie als er problemen zijn op het gebied van:

 • Het gehoor: gehoorproblemen kunnen een goede spraaktaalontwikkeling in de weg staan.
 • De ademhaling: foutief ademhalen kan de stem en het spreken negatief beïnvloeden.
 • Afwijkende mondgewoonten: duim- of vingerzuigen kan gebitsafwijkingen, foutief slikken of lispelen tot gevolg hebben
 • De vloeiendheid: bijvoorbeeld stotteren.
 • De taal: het begrijpen en het uitdrukken van gedachten is moeilijk door bijvoorbeeld te weinig woordkennis en door het niet kunnen vertellen in goede volledige zinnen.
 • De stem: heesheid.
 • Nasaliteit: er wordt met teveel of met te weinig lucht door de neus gepraat.
 • Auditieve functies: dat zijn de luisterfuncties. Het geheugen voor woorden en/ of zinnen is zwak. Verschillen horen tussen woorden die op elkaar lijken gaat moeilijk (peer-beer; boek-doek).
 • De articulatie: het nog niet kunnen uitspreken van één of meerdere klanken of klankverbindingen op een leeftijd waarop dat wel verwacht mag worden.