A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Werkwijze

Aanmelden

Wanneer u uw kind of uzelf wilt aanmelden voor logopedie, kunt u telefonisch contact met ons opnemen. U heeft ook de mogelijkheid om de aanmelding via de website te laten verlopen door te klikken op ‘online afspraak maken’. Aanmelding per mail is natuurlijk ook mogelijk. Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op om een afspraak met u te maken.

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak worden de persoonsgegevens ingevoerd. Wij hebben daarvoor een verwijsbrief nodig van de huisarts, tandarts of specialist en een geldig identiteitsbewijs van de cliënt.

In het gesprek wordt gevraagd naar uw hulpvraag. De hulpvraag kan ook vanuit de leerkracht of vanuit de arts komen. Om de hulpvraag helder te krijgen worden gerelateerde vragen gesteld over de voorgeschiedenis. Bij kinderen wordt ook gevraagd naar het schoolverloop. Daarnaast wordt ook in kaart gebracht hoe de sociale ontwikkeling, motorische ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling tot zover verlopen is. Aan het einde van het gesprek informeert de logopedist u over het logopedisch onderzoek en het verloop van de logopedie. Natuurlijk bent u tijdens het gesprek in de gelegenheid om vragen te stellen aan de logopedist.

Afspraken

Onze logopedisten behandelen uitsluitend op afspraak. De datum en het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld. De behandeling duurt in totaal dertig minuten. De laatste vijf minuten zijn bedoeld om met de cliënt en/ of de ouder het uitgevoerde huiswerk en de nieuwe oefeningen (na) te bespreken.

Duur van de logopedie

De behandelperiode is afhankelijk van de cliënt en van de hulpvraag. Hierbij spelen ernst en aard van het logopedische probleem een grote rol. Daarnaast is het ook afhankelijk hoe het met de motivatie van kind en ouder gesteld is. De ouder is co-therapeut en heeft de verantwoordelijke taak om de huiswerkopdrachten volgens de instructies van de logopedist uit te voeren.

Aan het einde van de behandelperiode wordt het behaalde resultaat met u besproken. Afhankelijk van dit resultaat wordt besloten of de behandeling wordt voortgezet, gepauzeerd of beëindigd.

Afmelden voor een afspraak

Bij verhindering dient de behandeling telefonisch en minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd door te bellen naar het telefoonnummer: 078-625 66 06.

Bij ziekte kunt u tot 9:00 uur ‘s ochtends afbellen. Na 9:00 uur zijn wij genoodzaakt het tarief voor niet nagekomen afspraken in rekening te brengen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en om die reden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief voor de niet nagekomen afspraak bedraagt 80% van het bedrag dat door de NZa wordt geadviseerd.

Vergoeding

Logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. De kosten van de behandeling worden in de meeste gevallen rechtstreeks door de logopedist bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie.

Klachtenregeling

Ondanks dat wij proberen u zo goed mogelijk te helpen, is het mogelijk dat u een klacht wilt indienen. Indien het niet mogelijk is om het met uw directe behandelaar te bespreken, kunt u contact opnemen met het hoofd paramedie, Pieter Wils ([email protected]) of de locatiemanager van het gezondheidscentrum de Volgerlanden, Maaike van den Oever ([email protected]).

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het kwaliteitsregister paramedici.  Informatie hierover kunt u hier vinden.  Hierdoor heeft u de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen over ons centrum, de behandeling of over uw behandelend logopedist.