A A

Online afspraken maken

U kunt UITSLUITEND een afspraak voor maximaal 10 minuten maken bij uw EIGEN huisarts.

Een afspraak is bedoeld voor 1 medisch probleem.

Indien u meerdere medische problemen wilt bespreken met uw arts, kunt u telefonisch een afspraak maken via de assistente.

Dit geldt ook voor psychische problemen en gesprekken.

Bij SPOEDKLACHTEN of als u een eerdere afspraak zou willen hebben dan de aangeboden plekken, neemt u dan telefonisch contact op met de assistente.

Het kan voorkomen dat uw huisarts afwezig is door nascholingen, vakantie of ziekte. Dan treft u een waarnemend huisarts.

Noteer uw online afspraak direct in uw agenda. U krijgt geen automatische bevestiging of herinnering toegestuurd!

Indien u geen ingeschreven patiënt bent bij het gezondheidscentrum de Volgerlanden, kunt u geen online afspraak maken.

Doet u dit wel, dan wordt uw afspraak geannuleerd.

Wat is een gezondheidscentrum

Samenwerking tussen hulpverleners

In een gezondheidscentrum werken verschillende hulpverleners binnen de eerste lijn samen om u als patiënt van een zo goed mogelijke zorg te kunnen voorzien. De huisarts vervult daarbij een spilfunctie. Omdat er veel deskundigen bij betrokken zijn, die door onderling samen te werken goed op elkaar aansluiten, spreken we ook wel van geïntegreerde zorg binnen de eerste lijn.

Visie op hulpverlening

Waar mogelijk bevorderen we de zelfredzaamheid van hulpvragers en stimuleren hen in het (her) ontdekken van eigen kracht. We bieden de hulpverlening, die gezien de hulpvraag nodig is, en vermijden hulpverlening die leidt tot onnodige afhankelijkheid. Een op de hulpvraag afgestemde aanpak wordt in overleg met de cliënt afgesproken. De wederzijdse verwachtingen zijn hierin duidelijk afgestemd.
We bieden hulp in de eerste lijn, laagdrempelig voor alle hulpvragers. De hulpverlening wordt dicht bij de cliënt en toegankelijk georganiseerd. Er is speciale aandacht voor kwetsbare en bijzondere groepen, onder de clientèle en in de samenleving.
Bij de hulpverlening werken we samen met verschillende disciplines. We maken gebruik van interne en externe deskundigheid. Voor de cliënt leidt dit tot een samenhangend pakket met waarborging van continuïteit. We verlenen hulp volgens de geldende professionele maatstaven van de betrokken beroepsgroepen (state of the art).
Onze organisatie is gericht op verbetering van het eigen werkproces en de ontwikkeling van nieuwe producten. Signalen van cliënten en de ontwikkeling van de hulpvraag zijn daarbij richtinggevend. We streven naar tevreden cliënten en tevreden medewerkers in een financieel gezonde organisatie.

Samenhangende zorg

Een gezondheidscentrum biedt samenhangende zorg in de eerste lijn. Samenhangende zorg wil zeggen:
1.Er zijn korte verwijs- en communicatielijnen tussen de zorgverleners. Ze hebben laagdrempelig contact met elkaar en maken gebruik van een gedeeld informatiesysteem.
Dit voorkomt misverstanden en komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Bijvoorbeeld: de fysiotherapeut houdt de huisarts, indien nodig, op de hoogte van de resultaten van de behandeling fysiotherapie. Dit gebeurt uiteraard met toestemming van de patiënt. De huisarts heeft zo het actuele overzicht, op het moment dat de patiënt weer op diens spreekuur verschijnt. Een ander voorbeeld: de apotheek heeft het overzicht over het totale medicatiegebruik. Mocht de huisarts iets voorschrijven dat niet goed combineert met de overige gebruikte medicatie, dan kan de apotheker snel in contact treden met de huisarts. Bij kans op schade voor de patiënt kan dan een alternatief worden gezocht.
2.Er is intensieve samenwerking bij de zwaardere zorgvragen. Hier zijn vaak meer hulpverleners tegelijk bij betrokken. Het gezondheidscentrum zorgt voor een goede onderlinge afstemming en een gezamenlijke werkwijze.
Een goed voorbeeld van een zwaardere zorgsituatie is de zorg aan stervenden in de thuissituatie. Bij sommige aandoeningen is er geen perspectief meer op herstel en is de zorg alleen nog gericht op verlichting van het lijden van de patiënt. Dit wordt ook wel palliatieve zorg genoemd. Als de patiënt en diens omgeving dit willen en als de zorg dit toelaat, kan ook deze zorg in de thuissituatie georganiseerd worden. Hiervoor is een intensieve en zorgvuldige samenwerking nodig tussen huisarts, thuiszorg, apotheek, enzovoorts. Voor de patiënt is er een meerwaarde als deze zorg geboden wordt door een soepel samenwerkend team, dat al een jarenlange ervaring heeft.
3.Er is een gemaksfunctie, doordat er meer deskundigheden bij elkaar in een gebouw zitten.
Een recept wordt door de huisarts elektronisch doorgezonden naar de apotheek, de patiënt kan de medicijnen (mits op voorraad) even later afhalen. Een verwijsbriefje voor de fysiotherapeut kan na het bezoek aan de huisarts meteen bij de doktersassistente worden ingeleverd. De fysiotherapeut belt dan om een afspraak te maken. Zo nodig – en natuurlijk in overleg met de patiënt – brengen huisarts of assistente een maatschappelijk werker op de hoogte van een te verwachten cliënt.

Samenwerking tussen de lijnen

De samenwerking houdt niet op bij de grenzen van het gezondheidscentrum. Zowel met het gemeentelijk beleid als met de meer gespecialiseerde vormen van zorg onderhoudt het gezondheidscentrum nauwe samenwerkingsrelaties. Dat neemt de vormen aan van:

  • Verwijzingen over en weer
  • Informatie-uitwisseling (met toestemming van de patiënt)
  • Raadplegen van elkaars deskundigheid
  • Maken van onderlinge samenwerkingsafspraken
  • Ontwikkelen en vaststellen van ketenzorgprogramma’s