A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Zorgprogramma Diabetes

Zorgprogramma Diabetes

 De gezondheidscentra van stichting Boog bieden een zorgprogramma aan voor mensen met diabetes (suikerziekte). De hulpverleners van het gezondheidscentrum hebben een multidisciplinaire visie ontwikkeld op diabeteszorg en hier een gezamenlijke werkwijze over afgesproken. Iedere hulpverlener voegt daar vanuit de eigen deskundigheid iets aan toe.  

Wat is diabetes

Diabetes is een stofwisselingsziekte waarbij de glucoseregulatie in het lichaam defect is. Dat kan komen door óf het volledig ontbreken van het hormoon insuline (type 1 diabetes), óf door het niet juist functioneren en/of onvoldoende aanwezig zijn van insuline (type 2 diabetes; zo’n 90 % van de mensen met diabetes). Type 2 diabetes stond vroeger bekend als ‘ouderdomsdiabetes’, maar tegenwoordig krijgen steeds meer mensen op jongere leeftijd last van deze aandoening. Daarnaast bestaan een aantal vormen die overeenkomsten met type 2 hebben, zoals bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes. Gezien de veranderingen in onze bevolking is in de toekomst een groeiende groep diabetespatiënten te verwachten.  

Meerwaarde voor de patiënt

Het zorgprogramma voor diabetes heeft als doelen:

  • Streefwaarden, of uiterst haalbare waarden voor glucose, lipiden en bloeddruk te bereiken
  • Complicaties te voorkomen of uit te stellen
  • Ziekte inzicht, zelfmanagement en therapietrouw te bevorderen
  • De kwaliteit van leven van de diabetespatiënt te verbeteren

  Niet alle mensen met diabetes zijn als zodanig bekend bij de hulpverlening. Er is sprake van onderdiagnose en hierdoor ook van onderbehandeling. Binnen een zorgprogramma kunnen we, door middel van gerichte controles en een oproepsysteem, sneller patiënten met diabetes opsporen. Diabetespatiënten worden waar mogelijk getraind en begeleid, ter versterking hun conditie en zelfredzaamheid.  

Meerwaarde voor de zorg

Het gestructureerd met elkaar samenwerken in zorgprogramma’s is in toenemende mate van belang. Dat geldt zowel voor de eerste lijn (huisartsen en aanpalende disciplines) als voor de tweede lijn (ziekenhuizen). In het zorgprogramma voor diabetes vindt samenwerking plaats tussen huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleging, diëtist, fysiotherapeut, gespecialiseerde verpleegkundigen, optometrist, podotherapeut en internist.   Het zorgprogramma voor mensen met diabetes vergroot de kwaliteit van zorg. Door een meer systematische controle, maar ook patiënten te leren om hun aandoening en de gevolgen daarvoor beter te onderkennen en ‘onder de knie te krijgen’. Dat gebeurt door adviezen en controles van de arts, door gerichte adviezen op het gebied van medicatiegebruik, maar ook door het veranderen van leef- en eetgewoonten en deelname in bewegingsprogramma’s.

Intensieve controle suikerspiegel beter voor de nieren

Er is nog altijd geen overeenstemming over of een zeer strikte controle van de bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes type 2 hun nieren beschermt. En zo ja, of dit resultaat dan opweegt tegen de investeringen die zorgverleners en patiënten moeten doen. Een nieuwe Australische studie zegt: ja, het helpt. Maar waar dat effect precies vandaan komt in dit geval, is dan weer niet helemaal duidelijk.

Diabetes is wereldwijd een zeer belangrijke oorzaak van nierfalen, net als hoge bloeddruk. Bij de behandeling wordt getracht de gemiddelde bloedsuikerspiegel (te meten als HbA1c) niet te hoog te laten worden. Maar een gemiddelde dat in de buurt komt van wat nog als acceptabel wordt beschouwd bij gezonde mensen, vraagt een zeer strikte controle en vaak wat zwaardere medicatie. De streefwaarde voor diabetespatiënten ligt daar daarom meestal boven.

Australische onderzoekers verdeelde 11.140 patiënten met diabetes type 2 in twee groepen: een groep volgde een normale glucoseverlagende behandeling, de andere een intensief programma. De patiënten werden gemiddeld vijf jaar gevolgd. In de intensief behandelde groep bleek het HbA1c inderdaad veel dichter bij normaalwaarden te liggen. In die zin had het intensieve programma dus effect.

Maar waar het de onderzoekers om te doen was, was de vraag of dit ook zorgt voor minder mensen die eindstadium nierfalen als complicatie krijgen. In de intensief behandelde groep liepen de patiënten in elk geval minder risico op eiwitverlies met de urine, wat zowel een teken van nierschade, als in zichzelf schadelijk voor de nieren is. Ook kwam in deze groep minder vaak eindstadium nierfalen voor: bij zeven patiënten, waar het er in de controlegroep 20 waren. Een vermindering van 65%, dus intensieve controle van de bloedsuikerspiegel helpt om nierfalen te voorkomen, schrijven dr. Vlado Perkovic van de onderzoeksgroep en zijn collega’s. Om één geval van volledig verlies van nierfunctie te voorkomen, moet je 410 mensen intensief behandelen, berekenden ze ook nog. Maar van patiënten met veel eiwitverlies hoef je er maar 41 zo te behandelen om dat effect te bereiken.

Bron: Kidney International, www.niernieuws.nl

Tags: ,