A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Kwaliteitsbeleid

Huisartsenpraktijk GezondheidsCentrum Beverwaard

Praktijkaccreditatie

NHG-praktijkaccreditering®

NHG-praktijkaccreditering staat voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg. Huisartsenpraktijken worden daarop in jaarlijkse audits door NHG Praktijkaccreditatie (NPA) getoetst. De normeisen en voorwaarden waaraan de praktijken moeten voldoen worden vastgesteld door een college met vertegenwoordigers van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Landelijke Huisartsenvereniging, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, Zorgverzekeraars Nederland en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De praktijken die mee doen verzamelen gegevens over:

  • praktijkorganisatie,
  • patiëntenoordeel (patiëntenenquêtes),
  • medisch handelen over chronische aandoeningen

Het patiënten oordeel is afgenomen in maart/april 2013.

De uitkomst een leesbare bewerking van het originele rapport (juni 2013) uitgegeven door het Nederlands Huisartsen Genootschap- Praktijkacceditering.

(bewerking: K.Willemen)

Klik hier voor NHG patiënten oordeel

Kwaliteitsbeleid Gezondheidscentra

ZorginZicht

Achmea-Agis, de dominante zorgverzekeraar van 33 gezondheidscentra verdeeld over het land, heeft een systeem ontwikkeld met kwaliteitsindicatoren (ZorginZicht) die als meetlat geldt voor de kwaliteit van chronische zorg, doelgerichtheid van zorg en service & patiëntgerichtheid. Tegen deze meetlat zijn alle 33 centra gehouden en door Achmea-Agis is een ranking opgesteld. Gezondheidscentrum Beverwaard is hierbij op nummer 1 geëindigd!

Uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren

Bij dit gezondheidscentrum werken uitsluitend gekwalificeerde beroepsbeoefenaren. Zij hebben een wetenschappelijke- of beroepsopleiding gevolgd en zijn ingeschreven in hun beroepsregister. Ze houden op een controleerbare manier hun kennis en vaardigheden op peil. De verplichtingen voor de gezondheidswerkers (huisarts, verpleegkundige, fysiotherapeut, apotheker) hiertoe zijn vastgelegd in de wet-BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het gezondheidscentrum ondersteunt en stimuleert hulpverleners om hun vakkennis op peil te houden.

Kwaliteitssystemen bij diverse disciplines

Per beroepsgroep zijn verschillende kwaliteitssystemen van toepassing. Deze kwaliteitsnormen past het gezondheidscentrum alleen toe op de disciplines in loondienst.

De kwaliteitsnormen van de stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg in de Zorgsector (HKZ) richten zich op verbetering van het organisatiesysteem. Op grond van deze normen is het mogelijk voor instellingen om op onafhankelijke wijze een externe toetsing te ondergaan. Deze toetsing kan leiden tot het verstrekken van een kwaliteitscertificaat voor het organisatiesysteem, conform de internationale norm ISO 9001.

Voor de huisartsen geldt een specifieke systeemnorm, te weten de praktijkaccreditatie zoals ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het belangrijkste doel is het inzetten van een verbetertraject voor de praktijkvoering, dat ten goede komt aan de patiëntenzorg. Binnen een termijn van een aantal jaren) kan ook dit traject leiden tot een onafhankelijk kwaliteitscertificaat conform ISO 9001.

Meer informatie over HKZ normering is te vinden op www.hkz.nl.

Meer informatie over NHG praktijkaccreditering huisartsen kunt u vinden op www.praktijkaccreditering.nl

Kwaliteitsindicatoren voor de zorg en voor het gezondheidscentrum

Als onderdeel van genoemde kwaliteitsystemen, maar ook los daarvan, verzamelt het gezondheidscentrum informatie over de performance. Er gelden drie soorten indicatoren.

Momenteel is er nog geen landelijk vastgesteld systeem van indicatoren voor gezondheidscentra. Uw gezondheidscentrum neemt deel aan een project met de Erasmus Universiteit, Prestatie-indicatoren Gezondheidscentra (PIG). Doel van dit project is om in het jaar 2007 specifieke indicatoren voor gezondheidscentra op te leveren. Ook met de zorgverzekeraar vindt steeds meer overleg over de gewenste performance plaats.

Klachten

Klachten zien we als een manier om iets te leren over ons eigen werkproces. Uiteraard proberen we klachten als gevolg van onze dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u toch een klacht hebben dan kan die ingediend worden volgens het klachtenprotocol. In dit protocol worden klachten zoveel mogelijk in overleg tussen de patiënt en de betrokken hulpverlener(s) opgelost. Als dat niet lukt, volgt een bemiddeling door de bestuurder of het inschakelen van de klachtencommissie. In dat geval wordt een klacht een formele klacht.

Meer weten over de klachtenprocedure? Klik hier