A A

Online afspraken maken

Het is de bedoeling dat u alleen een afspraak maakt met uw eigen huisarts of praktijkondersteuner, indien dit niet lukt dan graag contact opnemen met de praktijk. U kunt een afspraak maken voor de hieronder genoemde verrichtingen.

Online afspraak huisarts:

  • een gewoon consult (geen dubbel consult)

Online afspraak praktijkondersteuner:

  • Een controle afspraak

Mocht u een eerdere afspraak willen dan de aangeboden plekken, of wilt u een afspraak maken voor een andere verrichting dan hier boven genoemd, neem dan telefonisch contact op met de assistente. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Vacature Lid Raad van Commissarissen

Vacature Lid Raad van Commissarissen

Volgens het rooster van aftreden (per 1 juli 2021) zijn er 2 vacatures ontstaan binnen de Raad van Commissarissen ZONBOOG.

Stichting ZONBOOG

Stichting ZONBOOG is een organisatie die actief is in het ondersteunen en ontwikkelen van eerstelijns samenwerkingsverbanden in de regio Rijnmond. Op dit moment bestaat de ZONBOOG groep uit negen gezondheidscentra, vier apotheken, vier fysiotherapiepraktijken, een logopedie praktijk, een facilitair bedrijf en een ICT-bedrijf. Men draagt zorg voor circa 67.000 patiënten.

Raad van Commissarissen

De RvC is het toezichthoudende orgaan van de stichting ZONBOOG. De RvC vormt een klankbord, geeft vertrouwen en is een (positief) kritisch sparringpartner voor de bestuurder. De RvC houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. Het toezicht blijft niet beperkt tot het jaarlijks voldoen aan wet- en regelgeving, maar strekt zich verder uit zodat kan worden gerekend op een ethisch handelende stichting met oog voor haar maatschappelijk doel en haar belanghebbenden. De RvC functioneert vanuit een maatschappelijk perspectief en ziet erop toe dat de maatschappelijk gewenste doelen worden behaald, zoals vastgelegd is in de statuten. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een voorwaarde. Net
als oog voor de politieke en maatschappelijke context waarin ZONBOOG zich bevindt. De RvC wil naast zijn toezichthoudende taak ook waarde toevoegen aan het functioneren van de organisatie door relevante vraagstukken uit de samenleving te agenderen en zich als ambassadeur van ZONBOOG op te stellen. De RvC streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert zijn functioneren, als collectief en per individu. Alle leden hebben een uitstekend gevoel voor een zorgorganisatie als ZONBOOG.

Wat wordt er verwacht van de leden van de RvC?

Om goed te kunnen functioneren is het van belang dat de leden van de Raad van Commissarissen beschikken over de volgende basiskwaliteiten:
– algemene bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
– affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting en interesse voor de problematiek en uitdagingen in de sector;
– affiniteit en/of ervaring met de eerstelijnszorg;
– inzicht in het veld van externe stakeholders en aandachtspunten in relatie tot de zorg;
– een actief (bestuurlijk/functioneel) netwerk;
– voldoende tijd om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen en voorts dat zij:
– ten opzichte van elkaar en de Bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
– de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Bestuurder op adequate wijze kunnen invullen;
– een juist evenwicht kunnen handhaven in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
– het vermogen bezitten om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
– de capaciteit hebben om een functionele open cultuur te handhaven waarin scherpe zakelijke discussies gevoerd kunnen worden met behoud van goede relaties; – inzicht hebben in de eisen die rechtmatigheid, kwaliteit, doelmatigheid en
continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
– het vermogen hebben om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Bestuurder voorgelegde aangelegenheden;

Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verder verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder.

Verschillende aandachtsgebieden

Wij zoeken één lid met juridische deskundigheid. Daarbij is kennis over de zorg en bijbehorende regelgeving van belang. Dat wil zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de eerste lijn in het bijzonder spelen binnen genoemde uitvoeringskaders.
Daarnaast zoeken wij één lid met een ondernemersprofiel. Dat wil zeggen dusdanige affiniteit met financiën en ervaring met ondernemerschap dat kritisch toezicht wordt gehouden op realisatie visie en strategie en de commercie van de organisatie, alsmede gevraagd en ongevraagd inhoudelijk geadviseerd wordt over trends, kansen en bedreigingen voor de organisatie.

Profiel Juridisch
– Jurist, bij voorkeur gespecialiseerd in ondernemingsrecht, gezondheidsrecht, privacy wetgeving of arbeidsrecht;
– Affiniteit met governance, compliance en medezeggenschap;
– Consciëntieuze persoonlijkheid en gestructureerde analyticus;
– Beschikken over een opbouwende, constructieve houding en weet complexe issues op juridisch gebied gemakkelijk te identificeren en doorgronden en van onderbouwd advies en commentaar te voorzien;

Profiel Ondernemerschap
– Ervaring met maatschappelijk ondernemen en organisatiekundige expertise;
– No nonsense denker en aanpakker;
– Kijkt en denkt vanuit zakelijk (commercieel) perspectief, kan zakelijke inzichten door-vertalen naar de zorg;
– Resultaatgericht;
– Ondernemer met strategische invalshoek en ook voor toekomstige trends;
– Kunnen meedenken en meewerken aan het formuleren van antwoorden die nodig zijn voor de toekomstige ontwikkelingen in het zorglandschap.
– In staat om als lid van de auditcommissie een kritische sparringpartner te zijn voor de Bestuurder;
– Beschikken over een opbouwende, constructieve houding en weet complexe issues op het werkterrein van de auditcommissie te doorgronden en van onderbouwd advies en commentaar te voorzien.

Reageren

Heeft deze vacature uw interesse gewekt? Stuur dan uw cv en een motivatiebrief voor 5 maart naar [email protected] t.a.v. Ingrid Gorsira.

De gesprekken zullen naar verwachting in april plaatsvinden.

Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Yvonne van Kemenade (voorzitter Raad van Commissarissen): [email protected]

Het uitgebreide functieprofiel is op te vragen bij de P&O afdeling van Stichting ZONBOOG, [email protected]


  Print artikel Naar boven